بایگانی برچسب: تعریف حسابداری

حسابداری چیست؟ تعریف حسابداری

مقاله در:

تعریف حسابداری را باید اینگونه بیان کرد. حسابداری سیستم مشاهده، ثبت و اندازه گیری حقایق و پدیده های مرتبط با هر فعالیتی است. امروزه آن را زبان تجارت می نامند.  حسابداری جهت مدیریت تیم های تولید، نهادهای اقتصادی و شناسایی ذخایر و فعالیت اقتصادی و کنترل آنها طراحی شده است. تمامی اطلاعات موجود برای حسابداری […]