لیست قیمت

 • بسته بازرگانی-نسخه اقتصادی
 • حسابداری
 • خزانه داری – دریافت و پرداخت
 • انبار و خرید
 • فروش و مدیریت مشتریان
 • پرسنلی و حقوق و دستمزد
 • بسته تولیدی-نسخه اقتصادی
 • حسابداری
 • خزانه داری – دریافت و پرداخت
 • انبار و خرید
 • تولید و کنترل مواد
 • فروش و مدیریت مشتریان
 • پرسنلی و حقوق و دستمزد
 • بسته پیمانکاری-نسخه اقتصادی
 • حسابداری
 • خزانه داری – دریافت و پرداخت
 • انبار و خرید
 • پرسنلی و حقوق و دستمزد