نرم افزار مدیریت خیریه

نرم افزار مدیریت خیریه

نرم افزار مدیریت خیریه

گروه نرم افزاری جهش در این راهکار بخش‌های اصلی سازمان‌های خیریه و مددکار را پوشش داده است. امکاناتی در نرم افزار مدیریت خیریه پیش‌بینی شده که با پیکربندی آن‌ها می‌توانید فرایندهای کاری خاص سازمان خود را پوشش دهید و از خدمات استقرار گروه نرم افزاری جهش برای ارتقای بهره‌وری سازمانی خود استفاده کنید.

چرا از نرم افزار مدیریت خیریه نرم افزار جهش استفاده کنیم؟

 • تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات کامل مددجویان
 • ثبت کامل اطلاعات خیرین
 • ثبت نظریه تحقیقات.
 • ثبت درخواست مددجویان.
 • ثبت خدمات ارائه شد.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • ثبت هدایای نقدی و غیر نقدی پرداخت شد.
 • یکپارچه گی و ارتباط نرم افزار مدیریت خیریه با زیر سیستم های انبار، خرید، حسابداری و خزانه داری – دریافت و پرداخت.
امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

گزارشات

 • گزارش جامع از اطلاعات فردی مددجویان
 • گزارش از فرزندان مددجویان.
 • گزارش از مددجویان عضو یا لغو عضو شده.
 • گزارش جامع از خیرین.
 • گزارش علت پذیرش مددجویان
 • گزارش به تفکیک شعب خیزیه.
 • گزارش و پیگیری درخواست مددجویان.
 • گزارش از خدمات ارائه شده به مددجویان.
 • گزارش از وضعیت تحصیلی فرزندان.
 • گزارش از سرپرست خانوار.
 • گزارش از مناطق محل سکونت مددجویان.
 • گزارش از پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • گزارش از هدایای پرداخت شده.
 • گزارش از ارزاق پرداخت شده.
 • اعلان نقطه سفارش کالا.
 • گزارشات تحلیلی ویژه مدیران و تصمیم گیرندگان.

اهداف

 • کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
 • پیگیری سریع
 • صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر
 • تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

گزارشات

 • گزارش جامع از اطلاعات فردی مددجویان
 • گزارش از فرزندان مددجویان.
 • گزارش از مددجویان عضو یا لغو عضو شده.
 • گزارش جامع از خیرین.
 • گزارش علت پذیرش مددجویان
 • گزارش به تفکیک شعب خیزیه.
 • گزارش و پیگیری درخواست مددجویان.
 • گزارش از خدمات ارائه شده به مددجویان.
 • گزارش از وضعیت تحصیلی فرزندان.
 • گزارش از سرپرست خانوار.
 • گزارش از مناطق محل سکونت مددجویان.
 • گزارش از پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • گزارش از هدایای پرداخت شده.
 • گزارش از ارزاق پرداخت شده.
 • اعلان نقطه سفارش کالا.
 • گزارشات تحلیلی ویژه مدیران و تصمیم گیرندگان.

اهداف

 • کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
 • پیگیری سریع
 • صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر
 • تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

گزارشات

 • گزارش جامع از اطلاعات فردی مددجویان
 • گزارش از فرزندان مددجویان.
 • گزارش از مددجویان عضو یا لغو عضو شده.
 • گزارش جامع از خیرین.
 • گزارش علت پذیرش مددجویان
 • گزارش به تفکیک شعب خیزیه.
 • گزارش و پیگیری درخواست مددجویان.
 • گزارش از خدمات ارائه شده به مددجویان.
 • گزارش از وضعیت تحصیلی فرزندان.
 • گزارش از سرپرست خانوار.
 • گزارش از مناطق محل سکونت مددجویان.
 • گزارش از پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • گزارش از هدایای پرداخت شده.
 • گزارش از ارزاق پرداخت شده.
 • اعلان نقطه سفارش کالا.
 • گزارشات تحلیلی ویژه مدیران و تصمیم گیرندگان.

امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

گزارشات

 • گزارش جامع از اطلاعات فردی مددجویان
 • گزارش از فرزندان مددجویان.
 • گزارش از مددجویان عضو یا لغو عضو شده.
 • گزارش جامع از خیرین.
 • گزارش علت پذیرش مددجویان
 • گزارش به تفکیک شعب خیزیه.
 • گزارش و پیگیری درخواست مددجویان.
 • گزارش از خدمات ارائه شده به مددجویان.
 • گزارش از وضعیت تحصیلی فرزندان.
 • گزارش از سرپرست خانوار.
 • گزارش از مناطق محل سکونت مددجویان.
 • گزارش از پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • گزارش از هدایای پرداخت شده.
 • گزارش از ارزاق پرداخت شده.
 • اعلان نقطه سفارش کالا.
 • گزارشات تحلیلی ویژه مدیران و تصمیم گیرندگان.

اهداف

 • کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
 • پیگیری سریع
 • صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر
 • تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت اطلاعات کامل مددجویان و تشکیل پرونده؛ اعم از اطلاعات فردی، خانوادگی، بستگان، مهارت های فردی، عضویت در سایر انجمن های حمایتی، وضغیت سرپرست خانوار و علت پذیرش، شعبه پذیرش شده، تاریخ عضویت و لغو عضویت و هر آنچه که یک بنیاد خیریه نیاز داشته باشد.
 • بایگانی دیجیتال مدارک و اسناد مددجویان.
 • ثبت اطلاعات کامل خیرین.
 • ثیت درخواست مددجویان و پیگیری آن ها.
 • ثبت خدمات ارائه شده به مددجویان و پیگیری از وضعیت خدمات ارائه شده.
 • ثبت پرداخت های مستمر و غیر مستمر به مددجو.
 • ثبت پرداخت های گروهی مستمر و غیر مستمر به مددجویان.
 • ثبت کمک های نقدی.
 • ثبت کمک های غیرنقدی.
 • سیستم جامع وام مددجویان.
 • یکپارچه گی و ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری – دریافت و پرداخت، انبار و تامین و تدارکات.

گزارشات

 • گزارش جامع از اطلاعات فردی مددجویان
 • گزارش از فرزندان مددجویان.
 • گزارش از مددجویان عضو یا لغو عضو شده.
 • گزارش جامع از خیرین.
 • گزارش علت پذیرش مددجویان
 • گزارش به تفکیک شعب خیزیه.
 • گزارش و پیگیری درخواست مددجویان.
 • گزارش از خدمات ارائه شده به مددجویان.
 • گزارش از وضعیت تحصیلی فرزندان.
 • گزارش از سرپرست خانوار.
 • گزارش از مناطق محل سکونت مددجویان.
 • گزارش از پرداخت های مستمر و غیر مستمر.
 • گزارش از هدایای پرداخت شده.
 • گزارش از ارزاق پرداخت شده.
 • اعلان نقطه سفارش کالا.
 • گزارشات تحلیلی ویژه مدیران و تصمیم گیرندگان.

اهداف

 • کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
 • پیگیری سریع
 • صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر
 • تسهیل نظارت بر خدمات

  اشتراک در خبرنامه
  با اشتراک در خبرنامه، آخرین اخبار، بروزرسانی ها و تخفیف های سایت را زودتر از دیگران دریافت کنید!
  سبد خرید