نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل جهشراهکار نرم افزاری ویژه مدیریت خدمات پس از فروش (تعمیرگاه) خودرو و موتور سیکلت

گروه نرم افزاری جهش در این راهکار بخش‌های اصلی شرکت های خدماتی در زمبنه خدمات و تعمیر اتومبیل و موتور سیکلت را پوشش داده است. امکاناتی در این نرم‌افزارها پیش‌بینی شده که با پیکربندی آن‌ها می‌توانید فرایندهای کاری خاص سازمان خود را پوشش دهید و از خدمات استقرار گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش برای ارتقای بهره‌وری سازمانی خود استفاده کنید.

چرا از نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل سیستم جهش استفاده کنیم؟

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ارتباط و یکپارچه گی نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

گزارشات

 • گزارشات از پذیرش های روز جاری و روز بعد.
 • گزارش از دوباره کاری ها.
 • گزارش به تفکیک تعمیرکاران
 • گزارش از قطعات پر مصرف.
 • گزارش از خدمات پر فروش.
 • گزارش سود یا زیان خدمات ارائه شده.
 • گزارش از ریزش مشتریان.
 • گزارش رضایتمندی مشتریان.
 • اعلان نقطه سفارش کالا و قطعات.
 • اعلان سرویس دوره ای قبل از سررسید و ارسال SMS.
 • گزارش مانده حساب تامین کنندگان و مشتریان.
 • گزارش تحلیل ویژه مدیران.
 • و …

اهداف

– کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

– پیگیری سریع 

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر 

– تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

گزارشات

 • گزارشات از پذیرش های روز جاری و روز بعد.
 • گزارش از دوباره کاری ها.
 • گزارش به تفکیک تعمیرکاران
 • گزارش از قطعات پر مصرف.
 • گزارش از خدمات پر فروش.
 • گزارش سود یا زیان خدمات ارائه شده.
 • گزارش از ریزش مشتریان.
 • گزارش رضایتمندی مشتریان.
 • اعلان نقطه سفارش کالا و قطعات.
 • اعلان سرویس دوره ای قبل از سررسید و ارسال SMS.
 • گزارش مانده حساب تامین کنندگان و مشتریان.
 • گزارش تحلیل ویژه مدیران.
 • و …

اهداف

– کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

– پیگیری سریع 

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر 

– تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

گزارشات

 • گزارشات از پذیرش های روز جاری و روز بعد.
 • گزارش از دوباره کاری ها.
 • گزارش به تفکیک تعمیرکاران
 • گزارش از قطعات پر مصرف.
 • گزارش از خدمات پر فروش.
 • گزارش سود یا زیان خدمات ارائه شده.
 • گزارش از ریزش مشتریان.
 • گزارش رضایتمندی مشتریان.
 • اعلان نقطه سفارش کالا و قطعات.
 • اعلان سرویس دوره ای قبل از سررسید و ارسال SMS.
 • گزارش مانده حساب تامین کنندگان و مشتریان.
 • گزارش تحلیل ویژه مدیران.
 • و …

امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

گزارشات

 • گزارشات از پذیرش های روز جاری و روز بعد.
 • گزارش از دوباره کاری ها.
 • گزارش به تفکیک تعمیرکاران
 • گزارش از قطعات پر مصرف.
 • گزارش از خدمات پر فروش.
 • گزارش سود یا زیان خدمات ارائه شده.
 • گزارش از ریزش مشتریان.
 • گزارش رضایتمندی مشتریان.
 • اعلان نقطه سفارش کالا و قطعات.
 • اعلان سرویس دوره ای قبل از سررسید و ارسال SMS.
 • گزارش مانده حساب تامین کنندگان و مشتریان.
 • گزارش تحلیل ویژه مدیران.
 • و …

اهداف

– کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

– پیگیری سریع 

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر 

– تسهیل نظارت بر خدمات

امکانات

 • ثبت درخواست و رزرو پذیرش.
 • تعرف تقویم سرویس دوره ای.
 • پذیرش خودرو.
 • ثبت درخواست دوباره کاری.
 • درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک.
 • درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم.
 • ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش.
 • امکان ارجاع به کارشناس و یا تعمیرکاران.
 • ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار.
 • امکان ثبت و درخواست کالا از انبار.
 • ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی).
 • ثبت فاکتور خدمات و قطعات.
 • کارشناسی کنترل کیفی پس از تعمیر.
 • ارسال SMS ترخیص به مشتری.
 • نظرسنجی مشتریان.
 • گزارشات جامع.
 • ارتباط و یکپارچه گی با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)
 • ارتباط نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • و …

گزارشات

 • گزارشات از پذیرش های روز جاری و روز بعد.
 • گزارش از دوباره کاری ها.
 • گزارش به تفکیک تعمیرکاران
 • گزارش از قطعات پر مصرف.
 • گزارش از خدمات پر فروش.
 • گزارش سود یا زیان خدمات ارائه شده.
 • گزارش از ریزش مشتریان.
 • گزارش رضایتمندی مشتریان.
 • اعلان نقطه سفارش کالا و قطعات.
 • اعلان سرویس دوره ای قبل از سررسید و ارسال SMS.
 • گزارش مانده حساب تامین کنندگان و مشتریان.
 • گزارش تحلیل ویژه مدیران.
 • و …

اهداف

– کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

– پیگیری سریع 

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر 

– تسهیل نظارت بر خدمات

چرا از نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل سیستم جهش استفاده کنیم؟

ثبت درخواست و رزرو پذیرش. ثبت درخواست دوباره کاری. درج امضاء مشتری بصورت الکترونیک. درج عکس خودرو حین پذیرش در سیستم. ارسال SMS به مشتری پس از پذیرش. ثبت عیوب و نظریه کارشناس یا استاد کار. ثبت حواله مصرف قطعات (گارانتی و غیر گارانتی). ارتباط و یکپارچه گی نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل با سیستم های انبار، خرید، فروش، حسابداری و خزانه داری (دریافت و پرداخت)

  اشتراک در خبرنامه
  با اشتراک در خبرنامه، آخرین اخبار، بروزرسانی ها و تخفیف های سایت را زودتر از دیگران دریافت کنید!
  سبد خرید