تعیین حداقل دستمزد با توجه به مولفه‌های منطقه‌ای و سنی کارگران