کارت‌خوان هایی که تاپایان سال شناسه«یکتا» دریافت نکنند غیرفعال خواهند شد