نکات کلی پیرامون نرم افزار حسابداری و موارد استفاده از آن برای مشاغل